Ammunitionsskolan

Laddata

Laddverktyg_505_1084x500.gif

Varning!
Handladda patroner kan vara farligt!

Oaktsam eller felaktig handladdning kan resultera i allvarlig personskada eller skador på vapnet. Handladdning ska enbart ske efter noggrann och komplett instruktion.

Handladdning av patroner kräver gott omdöme och korrekt hantering av komponenter. Detta kombinerat med sunt förnuft, personlig disciplin och uppmärksamhet på detaljer, är en förutsättning för säker handladdning och skjutning.

1. Förvara krutet i rätt miljö dvs svalt och inte alltför torrt. En vanlig källare är i de flesta fall bra och då förändras inte krutet på ca. 20 år.

2. Låt aldrig mer än ett krut finnas framme vid laddning. Förväxling av krutsorter är en vanlig orsak till olyckor.

3. Börja aldrig på maxladdning, oavsett erfarenhet.

4. Överskrid aldrig en maxladdning eftersom detta innebär övertryck.

5. Sluta omedelbart att skjuta vid tecken på höga tryck eller annat onormalt som t.ex. annorlunda knall.

Designändringar eller specifikationsändringar som är utanför vår kontroll kan förekomma efter att denna laddhandbok tryckts. För att säkert kunna använda denna laddmanual måste du vara välinformerad på den tekniska delen av handladdning. Det är vår övertygelse att informationen i denna bok kommer att resultera i säker handladdning under förutsättning att vapen, laddutrustning, komponenter och förfarandet är det rätta. Eftersom Norma Precision AB inte har någon kontroll över andra fabrikats komponenter, vapnets kondition eller laddningsförfarandet så kan Norma Precision AB inte hållas ansvariga för följderna. Inte i något fall ska Norma Precision AB hållas ansvariga för några skador, direkta eller indirekta, förorsakade genom användandet av denna laddmanual.

All handladdning sker på egen risk!